Nuomos sutarties ypatumai
Bendrosios nuostatos

Šiame skyrelyje išsamiau panagrinėsime verslo patalpų nuomos sutartis pagal naująjį Civilinį Kodeksą. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą (butą, namą, biurą, prekybines patalpas, sandėlius ar kitą nekilnojamajį turtą) laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomos sutartis ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė.
Nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre.
Nuomos sutartis gali būti terminuota arba neterminuota, tačiau visais atvejais sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip vienas šimtas metų.
Nuomos sutarties terminas nustatomas šalių susitarimu. Jeigu sutarties terminas joje nenustatytas, tai laikoma, kad nuomos sutartis neterminuota.
Įstatymai gali nustatyti kitokius daikto, kuris yra valstybės nuosavybė, nuomos terminus.
Jeigu nuomos sutartis yra neterminuota, tai abi šalys turi teisę bet kada nutraukti sutartį įspėjusios apie tai viena kitą prieš vieną mėnesį iki nutraukimo, o kai nuomojami nekilnojamieji daiktai - prieš tris mėnesius iki nutraukimo. Nuomos sutartyje gali būti nurodyti ir ilgesni įspėjimo terminai.
Jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi turtu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.
Nuomininkas, tvarkingai vykdęs pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pasibaigus sutarties terminui turi pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį.

Sutarties dalykas

Nuomotojas suteikia nuomininkui teisę nuo sutarties pasirašymo dienos ir per visą jos galiojimo laikotarpį savarankiškai, t.y. vienam, naudoti ir eksploatuoti patalpas.
Nuomotojas garantuoja nuomininkui, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra sutvarkyti visi formalumai ir gauti visi oficialūs sutikimai (leidimai) naudoti patalpas pagal sutartyje numatytą paskirtį.
Mokėjimai ir atsiskaitymai
Šalių susitarimu patalpų nuomos laikotarpiu kas mėnesį pagal žemiau išdėstytas nuostatas yra mokamas patalpų nuomos mokestis, toliau sutartyje vadinamas "nuomos mokesčiu". Nuomos mokestis per vieną patalpų nuomos laikotarpio mėnesį už visų patalpų nuomą mokamas litais, įskaitant sutartą nuomos sumą ir pridėtinės vertės mokestį, toliau sutartyje vadinamą "PVM", apskaičiuojamą pagal Lietuvos Respublikos teises aktų nuostatas, jei nuomotojas pateiks nuomininkui PVM sąskaitą- faktūrą.
Nuomos mokestis, nurodytas sutartyje, nustatytas remiantis nuostata, kad oficialus lito ir euro keitimo kursas sutarties pasirašymo dieną yra lygus 3,4528 litams už 1 eurą. Jeigu Lietuvos Banko nustatytas komerciniams bankams privalomas lito ir euro keitimo kursas nuomos mokesčio mokėjimo dieną yra kitoks, nei sutarties pasirašymo dieną, minėtas nuomos mokestis mokėjimo dieną litais mokamas tokio dydžio, kad jį konvertavus į eurus tą dieną, eurų suma būtų gaunama ta pati, kaip sutartyje numatytą nuomos mokestį konvertavus į eurus pagal šios sutarties pasirašymo dienos kursą. Jeigu Lietuvos Bankas nustatys kelis visiems komerciniams bankams privalomus lito ir euro keitimo kursus (pvz., pirkimo ir pardavimo) taikomas euro pirkimo kursas. Jeigu Lietuvos Banko oficialus lito ir euro keitimo kursas apskritai nenustatomas, arba jis yra neprivalomas visiems komerciniams bankams, taikomas nuomininko, kaip mokėtojo, naudojamo komercinio banko kursas, pagal kurį minėtas bankas perka eurus už litus.
Nuomos mokestis mokamas tik litais kas mėnesį avansu, t,y, už kiekvieną einamąjį mėnesį iki sutartos dienos, jei nuomotojas tinkamai ir laiku pateikė nuomininkui atitinkamą sąskaitą - faktūrą (arba PVM sąskaitą - faktūrą). Šiuo atveju nuomotojas įsipareigoja prasidėjus naujam nuomos laikotarpio mėnesiui per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo minėto mėnesio pradžios pateikti nuomininkui atitinkamą sąskaitą - faktūrą (arba PVM sąskaitą-faktūrą), surašytą pagal Lietuvos Respublikos teises aktų reikalavimus.
Nuomos ir kiti mokesčiai pagal sutartį, kuriuos turį mokėti nuomininkas, yra pradedami skaičiuoti ir mokėti pagal sutarties nuostatas nuo jos pasirašymo tarp šalių dienos, t.y. nuo patalpų nuomos laikotarpio pradžios. Nuomos mokestis turi būti pervestas nuomotojui į sutartyje žemiau nurodytą sąskaitą banke arba į kitą iš anksto nuomotojo raštu nurodytą sąskaitą.
Nuomos mokestis laikomas sumokėtu nuo nuomininko atlikto pavedimo bankui dienos.
Nuomos mokesčio dydis negali keistis per visą patalpų nuomos (sutarties galiojimo) laikotarpi, jei nėra atskiro numatyto susitarimo. Nuomotojas taip pat neturi teises jokiais atvejais reikalauti, kad nuomininkas iš anksto ir didesnėmis mokėjimo sumomis mokėtu nuomos mokesti.
Į nuomos mokesčio sumą yra įskaityti visi galimi mokesčiai ar kiti privalomi mokėjimai, kurie yra nustatyti ar gali būti nustatyti ryšium su patalpomis, žemės sklypu ar nuomos mokesčiu, t.y. visi nuomotojo mokami mokesčiai už patalpas ar žemės sklypą, taip pat susiję su nuomos mokesčiu, yra besąlygiškai įtraukti į nuomos mokestį, įskaitant PVM ir gyventojų pajamų mokestį.
Nuo sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos nuomininkas atskaičiuoja ir sumoka į biudžetą nuomotojo pajamų mokestį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomininkas papildomai moka tik sutartyje nurodytus mokėjimus už suteiktas į patalpas komunalines paslaugas. Nuomininkas kas mėnesį kartu su nuomos mokesčiu papildomai apmoka už šias suteiktas paslaugas: šalto ir šilto vandens, elektros energijos tiekimą, patalpų šildymą ir kitas komunalines paslaugas; už naudojimąsi telefono linijomis, internetu, kabeline televizija, signalizacija ir kitomis paslaugomis nurodytomis sutartyje.
Šiuo atveju nuomotojas pateikia nuomininkui atitinkamas sąskaitas gautas iš paslaugas teikiančių įmonių, kurios šalių susitarimu yra konfidencialios ir negali būti jokiu būdu pateiktos susipažinti trečiosioms šalims.
Nuomotojas neturi teisės nuomininkui taikyti didesnių tarifų (kainų), nei komunalines ir kitas paslaugas teikiančios įmonės taiko tarifus (kainas) nuomotojui, šalys susitaria, kad, esant nuomininko prašymui, jos kartu atliks visus nuo jų priklausančius veiksmus, kad nuomininkas galėtų sudaryti visas reikalingas tiesiogines atsiskaitymo sutartis su įmonėmis, teikiančiomis aukščiau minėtas komunalines paslaugas.
Nuomininkas privalo atlikti tik tuos mokėjimus, kurie yra tiesiogiai išvardinti sutartyje, nuomotojas prisiima visus kitus mokėjimus, mokesčius, rinkliavas, kompensacijas, įmokas ir kitas turtines pareigas, kurios yra ar gali būti susiję su patalpomis, pastatu ar žemės sklypu. Jokiu būdu nuomininkas neturi mokėti jokios dalies už neįprastą ar kapitalinį patalpų ar pastato remontą, jo konstrukcijų, vamzdynų, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos įrengimų ar kitų sistemų pakeitimą ar atnaujinimą.
Nuo tos dienos, kai nuomininkas patalpose negalės vykdyti savo veiklos, t.y. naudotis jomis pagal paskirtį, numatytą sutartyje, ne dėl savo kaltės, nuomininkas, įspėjęs nuomotoją prieš 3 kalendorines dienas, neprivalo mokėti pagal sutartį numatyto nuomos mokesčio.
Jeigu nuomotojas laiku nesumoka pagal sutarties sąlygas numatytų nuompinigių, skolininko pervestos sumos pirmiausia mažina delspinigius ir tik paskui - skolą. O nuo skolos, priešingai nei nuo delspinigių, ir toliau skaičiuojami delspinigiai.
Pagal naująjį Civilinį Kodeksą, jei sutartis sudaryta tarp įmonių ar verslu užsiimančių asmenų ir jie laiku neatsiskaito, skaičiuojamos 6% metinės palūkanos, jei viena iš sutarties pusių yra valstybinė institucija ar privatus asmuo - palūkanos siekia 5%.
Patalpų perdavimas
Nuomotojas privalo perduoti nuomininkui patalpas, atitinkančias sutarties sąlygas, šios sutarties pasirašymo metu. Perduodamos patalpos turi būti tvarkingos, išvalytos ir ištuštintos. Patalpos nuomininkui perduodamos pasirašant tarp šalių patalpų perdavimo - priėmimo aktą, toliau sutartyje vadinamą "perdavimo aktu", dviem egzemplioriais, kuris bus laikomas neatskiriama sutarties dalimi. Perdavimo akto forma pridedama prie sutarties kaip priedas. Prie perdavimo akto vienos iš šalies prašymu gali būti pridedamos išnuomotų patalpų nuotraukos, kurias savo priemonėmis daro jų pageidaujanti šalis ir ant kurių turi pasirašyti abi šalys. Kartu su perdavimo akto pasirašymu nuomotojas perduoda nuomininkui visų durų, esančių patalpose, raktus.
Nuomos laikotarpis
Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki patalpų nuomos laikotarpio, toliau sutartyje vadinamo "nuomos laikotarpiu", pabaigos. Patalpų nuomos laikotarpis pagal sutartį yra lygus sutartų metų skaičiui imtinai ir pradedamas skaičiuoti nuo sutarties pasirašymo tarp šalių dienos. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, patalpų nuomos laikotarpis automatiškai pratęsiamas papildomai sutartam metų terminui, toliau sutartyje vadinamam "papildomas nuomos laikotarpis", tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejį, kai nuomininkas savo rašytiniu pranešimu, nusiųstu nuomotojui likus ne mažiau, kaip 90 kalendorinių dienų iki nuomos laikotarpio pabaigos, pareiškia nuomotojui, kad jis neketina pratęsti nuomos laikotarpio. Pastaruoju atveju patalpų nuoma pasibaigia pasibaigus nuomos laikotarpiui.
Sutartis bei iš jos atsirandančios nuomos teisės turi būti įregistruotos nekilnojamojo turto registre. Minėtą registraciją atlieka nuomininkas, tačiau nuomotojas, esant reikalui, suteikia nuomininkui visą tam reikalingą pagalbą.
Per 30 kalendorinių dienų nuo nuomos laikotarpio (arba papildomo nuomos laikotarpio) pasibaigimo arba sutarties nutraukimo dienos, nuomininkas privalo perduoti (grąžinti) patalpas nuomotojui pagal perdavimo - priėmimo aktą, pasirašomą abiejų šalių, kuriame turi būti aprašyta grąžinamų patalpų būklė. Tačiau tuo atveju nuomininkas neprivalo atstatyti patalpų būklės, pablogėjusios dėl jų natūralaus nusidėvėjimo, nuomininkui normaliai jomis naudojantis.
Nuomininkas, tvarkingai vykdęs savo įsipareigojimus pagal sutarti, pasibaigus sutartyje numatytam papildomam nuomos laikotarpiui, turi pirmenybes teisę, lyginant su kitais asmenimis, atnaujinti sutartį terminui, nustatytom šalių abipusiu susitarimu, jeigu nuomotojas toliau nuomos patalpas. Apie toki savo ketinimą atnaujinti sutartį nuomininkas privalo raštu informuoti nuomotoją prieš 90 kalendorinių dienų iki papildomo nuomos laikotarpio pabaigos. Nuomotojas privalo per 30 kalendorinių dienų nuo nuomininko pranešimo gavimo dienos pranešti nuomininkui apie jo teisę sudaryti nuomos sutarti naujam terminui.
Nuomininko įsipareigojimai, atsakomybė ir teisės
Nuomininkas įsipareigoja tvarkingai naudoti patalpas pagal sutartyje numatytą paskirtį, tačiau nuomininkas neturi pareigos atlikti jokių patalpų remonto darbų. Nuomininkas turi teisę savo nuožiūra ir lėšomis patalpose įsirengti reikalingą įrangą, inventorių, baldus, kompiuterinę bei kitą jo naudojamą techniką. Nuomininkas, prieš pilnai perkeldamas į patalpas savo įrangą, kitą turtą ir darbo vietas (bei perkėlimo metu), savo nuožiūra turi teisę savo sąskaita atlikti jo manymu reikalingą smulkų einamąjį remontą, kuris bus skirtas įrengti ir pritaikyti patalpas nuomininko poreikiams. Jei nuomotojas sutinka, kad patalpas nuomininkas pritaikytų savo poreikiam, nuomotojas įsipareigoja netrukdyti atlikti minėtus remonto darbus. Nuomininkas privalo laikytis nuomotojo pateiktų priešgaisrinės saugos, sanitarinių (higienos) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamų reikalavimų, susijusių su patalpų naudojimu, tačiau tai savaime nereikš, kad nuomininkas yra atsakingas už gaisro ar kitokio įvykio patalpose priežastis ar padarinius. Šiuo atveju šalys savo tolesniuose veiksmuose pirmiausia vadovausis oficialių tyrimų, ekspertizių išvadomis dėl gaisro ar kitokio įvykio patalpose.
Pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui arba nutraukus sutartį prieš terminą dėl bet kurios priežasties įranga, vidaus įrengimai ir kiti pagerinimai, įrengti nuomojamose patalpose nuomininko lėšomis, lieka nuomininko nuosavybėje, jei juos galima atskirti nepadarant žalos patalpoms.
Nuomininkas atsako už žalą, padarytą patalpoms ir jose esančioms elektros, vandentiekio, apšildymo bei kitoms sistemoms ar kitiems išnuomotų patalpų elementams (inventoriui) dėl nuomininko kaltės.
Bet kokios šalių pretenzijos viena kitai dėl žalos atlyginimo turi būti pateiktos raštu. Nuomininkui išsikeliant iš patalpų, nuomotojas turi teisę pareikšti nuomininkui pretenzijas dėl žalos atlyginimo tik iki nuomininko išsikėlimo momento, kurio metu tarp šalių yra pasirašomas perdavimo aktas, tačiau šiuo atveju nuomininkas turi leisti nuomotojui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki išsikėlimo momento apžiūrėti patalpas.
Nuomininkas neturi jokių pareigų, susijusių su pastato fasado ir stogo, bendro naudojimo patalpų ar teritorijų priežiūra, tvarkymu ar valymu. Visas viešo pobūdžio pareigas, susijusias su pastatu ir žemės sklypu, vykdo nuomotojas ir visa atsakomybė už jų nevykdymą ir už žalą tretiesiems asmenims, atsiradusią dėl jų nevykdymo, tenka nuomotojui.
Šalių geranoriškų susitarimu ir nuomotojui patvirtinant, nuomininkas turi teisę subnuomoti patalpas ar jų atskiras dalis trečiajai (-ioms) šaliai (-ims) be papildomo nuomotojo sutikimo, jeigu subnuomininkų veikla yra susijusi su nuomininko vykdoma veikla. Nuomininko sudaromų subnuomos sutarčių sąlygos negali prieštarauti šios sutarties sąlygoms. Nuomotojas užtikrina, kad nuomininkas galės be jokių kliuvinių ar trukdymų iš nuomotojo pusės, ar bet kokio kito asmens, teisėtai veikiančio nuomotojo vardu, jo reikalavimu ar jam vadovaujant, naudotis patalpomis visą sutarties galiojimo laikotarpi 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.
Nuomotojas sutinka, kad Nuomininkas bet kada sutarties galiojimo laikotarpiu galės savo nuožiūra ir savo lėšomis bei gavęs nuomotojo raštišką sutikimą papildomai perplanuoti patalpas bei atlikti kitus esminius patalpų pakeitimus.
Nuomotojas sutarties galiojimo laikotarpiui neatšaukiamai suteikia nuomininkui teisę Lietuvos Respublikos teises aktų nustatyta tvarka registruoti išuomotose patalpose nuomininko buveinę.
Nuomininkas turi teisę be jokiu papildomų mokėjimų nuomotojui ar derinimų su juo įrengti gerai visiems matomoje vietoje savo reklaminius įrenginius, ženklus, stendus ir skydus patalpų viduje, įskaitant prie visu įėjimo į patalpas durų. Nuomininkas turi teisę be jokiu papildomų mokėjimų nuomotojui ar derinimų su juo, tačiau suderinęs su reikiamomis valstybines ar vietos valdžios institucijomis, patalpų ir pastato išorėje vykdyti kitu savo reklaminių skydų (objektų) pastatymo, įrengimo, pakeitimo, remonto darbus. Šiuo atveju nuomotojas suteikia nuomininkui visą nuo jo priklausančią pagalbą. Objektai ir įrenginiai, kurie nuomininko lėšomis buvo pritvirtinti prie patalpų ir pastato vidaus ar išores, yra ir visada išliks nuomininko nuosavybe. Jie gali būti išardyti pasibaigus nuomos laikotarpiui bei pratęsus sutarti ir papildomam nuomos laikotarpiui ar bet kuriuo kitu metu, per pagristai tam reikalingą laiką, nepadarant žalos patalpoms. Jei bus padaryta tokia žala, tai šiuo atveju ją įsipareigoja atlyginti nuomininkas.

Nuomotojo įsipareigojimai ir atsakomybė

Sutarties galiojimo metu nuomotojas privalo pateikti nuomininkui technines instrukcijas ir kitas taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktų ir susijusias su patalpų ar pastato naudojimu, eksploatacija, kurias nuomotojas, kaip patalpų savininkas, privalo turėti.
Nuomotojas atlieka visus patalpų, jų pastato, pastato fasado, stogo, vamzdynų, inžinerinių (komunikacijos, komunalinių) sistemų (tinklų) remonto (priežiūros) darbus, įskaitant kapitalinius ir einamuosius. Nuomotojas įsipareigoja savo lėšomis likviduoti trečiųjų asmenų (nelaimingų atsitikimų) padarytas avarijas ar gedimus patalpose ar pastate, pastato vidaus tinkluose ir jų padarinius patalpoms, pastatui ir žemės sklypui, jei tai atsirado ne dėl nuomininko kaltės. Prieš atliekant minėtus remontus, šalys raštu suderina jų atlikimo terminus ir tvarką, t.y. gavęs raštišką nuomininko pranešimą, nuomotojas privalo imtis neatidėliotinų priemonių pašalinti minėtų sistemų ir linijų gedimus bei pranešti apie tai nuomininkui. Taip pat nuomotojas privalo savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą reikiamų patalpoms priešgaisrinės saugos priemonių funkcionavimą ir savalaikį jų aptarnavimą (atnaujinimą). Jei nuomotojas laiku ir tinkamai neatlieka šiame straipsnyje numatytų reikalingų remonto darbų ar įsipareigojimų, tokius remonto darbus ar įsipareigojimus turi teisę nuomotojo sąskaita atlikti nuomininkas ir pareikalauti iš nuomotojo atlyginti dėl to susidariusias išlaidas, pagrįstas buhalterinės apskaitos dokumentais.
Nuomotojas privalo visą nuomos laikotarpi (taip pat ir papildomą nuomos laikotarpi) imtis visų nuo jo priklausančių priemonių, kad nuomininkui būtų teikiamos šiukšlių išvežimo paslaugos, būtų tiekiamas nuomininkui reikiamo kiekio bei galingumo šaltas ir šiltas vanduo, elektros energija, šildymas, kurių suvartojimą fiksuoja elektros energijos, šilumos ir vandens apskaitos prietaisai. Minėtų prietaisų gedimo atveju, jų keitimo pareiga tenka nuomotojui.
Nuomotojas perduoda nuomininkui turimas telefono linijas, internetą, kabeline televiziją, signalizaciją jo naudojimuisi, gauna visus reikalingus leidimus tokiam naudojimuisi, jei tokie leidimai reikalingi.
Nuomotojas neatsako už nuomininko turto, esančio patalpose, išsaugojimą vagystės atveju. Visos iš žemės sklypo naudojimosi sutarties ar Lietuvos Respublikos teisės aktų kylančios pareigos, susijusios su žemės sklypu, įskaitant tas, kurios gali sukelti darbo, finansinių ar kitokių materialinių sąnaudų ar išlaidų, tenka nuomotojui. Bet kokiu atveju, nuomininkas neatsako už požeminių ar antžeminių inžinierinių tinklų ar komunikacijų, esančių žemės sklype, tinkamumą, priežiūrą, remontą, keitimą, avarijų likvidavimą jose, ar mokesčių, žemės sklypo nuomos mokesčių ar kitų privalomų mokėjimų į valstybės ar savivaldybės biudžetą, ryšium su žemės sklypu, mokėjimą, Nuomotojas suteikia nuomininkui teisę neatlygintinai naudotis prie pastato priskirtu žemes sklypu ir tuo pačiu garantuoja bei užtikrina, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį nuomininkas atskirai ar kartu su savo klientais turės neatšaukiamą teisę laisvai, be jokių suvaržymų ir nemokamai atvykti prie pastato ir patalpų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Sutarties nutraukimas prieš terminą

Sutartis nuomotojo iniciatyva ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti nutraukta prieš terminą, o nuomininkas iškeldinamas tik šiais atvejais, jeigu:
patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, numatytą sutartyje;
nuomininkas sąmoningai iš esmės blogina patalpų būklę;
nuomininkas ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų iš eilės vėluoja sumokėti nuomos mokestį ar išlaidas už suteiktas komunalines paslaugas pagal sutartį.
Nuomotojas pabrėžtinai pareiškia ir savo pasiūlymu sutinka, kad šiame straipsnyje nurodyti sutarties nutraukimo prieš terminą nuomotojo reikalavimu pagrindai yra vieninteliai. Nuomininkas, remiantis tarpusavio geranoriškų šalių susitarimu, turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti sutartį, pranešdamas apie tai iš anksto raštu nuomotojui, jeigu:
nuomotojas neatlieka jam priklausančių atlikti patalpų ir pastato remonto darbų;
nuomininkas daugiau kaip 5 kalendorines dienas iš eilės arba 10 kalendorinių dienų per vienerius nuomos arba papildomos nuomos laikotarpio metus negali naudotis patalpomis ne dėl savo kaltės, t.y. patalpos ar pastatas ne dėl nuomininko kaltės tampa netinkamais naudoti;
nuomotojas nevykdo nors vieno savo įsipareigojimo, numatyto šioje sutartyje; Nuomotojo užtikrinimai, garantijos, numatytos sutartyje, yra neteisingos, neatitinkančios tikrovės;
dėl pasikeitusių savo veiklos aplinkybių nuomininkas atsisako patalpų nuomos, t.y. šiuo atveju nuomininkas turi teisę bet kuriuo sutarties galiojimo metu be jokių kompensacijų (piniginių mokėjimų) nuomotojui, tačiau įspėjęs nuomotoją apie tokį nutraukimą raštu prieš vieną mėnesį, nutraukti sutartį dėl bet kurios priežasties.
Nuomotojas sutinka, kad nuomininkas turi teisę nutraukti sutarti joje nustatyta tvarka, įteikdamas pranešimą nuomotojui ir nepareikšdamas savo reikalavimu ar ieškiniu teisme. Šalys įsipareigoja laikyti, kad sutartis bus pasibaigusi nuo nuomininko pranešime dėl sutarties nutraukimo nurodytos dienos.

Bendros sąlygos
 
Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant šalių atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per penkias kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą šalį. Kol apie pasikeitusi adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai ir pranešimai yra laikomi gautais, esant normaliai įvykių eigai.
Šalys, t.y. atitinkamai nuomotojas ir nuomininkas, pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad: sudarydamos sutartį, jos nepažeidžia jokių sutarčių ar kitokių įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. Sutarčiai sudaryti nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų sutikimų, pritarimų, leidimų; nuomotojas, kaip fizinis asmuo, turi visas ir teises aktų nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti savo turtu, įskaitant patalpas, sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; asmenys, pasirašantys ir sudarantys šią sutarti, turi visus teises aktų nustatyta tvarka tam tikslui išduotus reikalingus įgaliojimus ir patvirtinimus; nuosavybės teisę į patalpas nuomotojas įgijo iki šios sutarties pasirašymo dienos ir nuomotojas yra vienintelis ir teisėtas patalpų savininkas. Patalpos jų perdavimo nuomininkui momentu bus neperleistos (neparduotos) trečiosioms šalims, neįkeistos, neišnuomotos, joms nebus suteikta panauda, jos nebus kitaip apsunkintos, dėl jų nebus prisiimta jokių kitų įsipareigojimų prieš trečiąsias šalis, nebus jokiu nebaigtu bylų teisme, jokiu pretenzijų ar ginčų tarp nuomotojo ir trečiosios šalies. Taip pat nuomotojas garantuoja, kad perleidžiant patalpas ar jų dalį naujam savininkui, nepažeidžiant šios sutarties nuostatų, bus perduodamos visos nuomotojo teisės ir įsipareigojimai pagal šią sutartį, ir naujas savininkas bus tinkamai apie jas informuotas. Šalys susitaria, kad nuomotojas neturį teisės prisiimti patalpų ar jų dalies atžvilgiu bei nuosavybės teisės į patalpas atžvilgiu jokių įsipareigojimų ir nuomotojas šia sutartimi įsipareigoja patalpų ar jų dalies neparduoti, neperduoti, neperleisti ar kitaip neįsipareigoti jų atžvilgiu, negavęs iš anksto nuomininko raštiško sutikimo; nėra jokių teisinių, administracinių, techninių ar kitokio pobūdžio kliūčių išnuomotas patalpas naudoti šioje sutartyje nurodytam tikslui; visa informacija, kurią viena iš šalių pateikė ar pateikia, vykdant šią sutarti, kitai šaliai yra išsami ir teisinga; Sutartis sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Sutartyje naudojamos sąvokos bei terminai suprantami ir interpretuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis, jei šalys nesusitarė ar nesusitars kitaip. Šalių teisės ir įsipareigojimai, nenumatyti šioje sutartyje, nustatomi pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
Sutarties šalys sutartį turi perskaityti, suprasti jos turinį bei pasekmes ir tai paliudydamos bei niekieno neverčiamos pasirašyti nuomos sutartį trimis egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

Patalpų perdavimo-priėmimo aktas

Patalpų perdavimo-priėmimo aktas sudaromas prie verslo patalpų nuomos sutarties.
Jame turi būti aprašytas smulkesnis patalpų apibudinimas - koks priduodamu momentu yra langų, durų, lubų, sienų, grindų stovis. Užrašyti skaitiklių parodymai, t.y. šalto ir šilto vandens skaitiklių parodymai ir elektros skaitiklio parodymai. Taip pat negalima praleisti patalpų defektų (trūkumų) sąrašo, patalpose esančių įrengimų, inventoriaus, kitų sistemų.
Pasirašant šį aktą, nuomotojas perduoda ir nuomininkas priima patalpas, atitinkančias aukščiau paminėtą būklę. Prie šio akto pridedamas patalpų planas iš kadastrinių duomenų bylos.

Su pagarba

Martynas Šulnius
Direktorius

NUOMOS BIURO brokeriai visada pasiruošę Jums padėti ar pakonsultuoti nekilnojamojo turto nuomos sutarčių sudarymo klausimais. Smulkesnė informacija teikiama tel. 2335577, 865046996, 865266888 darbo dienomis.

Atgal | Aukštyn   Versija spausdinimui

2022. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka